Vedtægter for Thorsager Distriktsråd

§ 1 Navn og hjemsted

Thorsager Distriktsråd dækker Thorsager skoledistrikt i Syddjurs Kommune.

 

§ 2 Formål

Thorsager Distriktsråd har til formål:

* At være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Thorsager skoledistrikt.

* At bevare lokalområdet Thorsager

* At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Thorsager

Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

 

§ 3 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Thorsager Distriktsråds øverste myndighed.

Den afholdes i november måned.

Alle borgere i Thorsager lokalområde har stemmeret på generalforsamlingen og indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i den lokale ugeavis eller ved brev med 3 ugers varsel.

I indkaldelsen til den årlige til det årlige fællesmøde indkaldes forslag til dagsordenen. 

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget til orientering.

6. Behandling af indkomne forslag.
(Alle forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen).

7. Valg af bestyrelse for Thorsager Distriktsråd.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

§ 4 Fællesmøder

Udover generalforsamlingen afvikles fællesmøder efter behov.

Disse indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Fællesmøder er åbne for alle borgere i Thorsager skoledistrikt.

Alle stemmeberettigede borgere i Thorsager skoledistrikt har stemmeret. 

§ 5 Valg

Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning ved valg af:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

2. Valg af suppleanter for 1 år

Andre valg sker ved håndsoprækning medmindre én person kræver skriftlig afstemning.
Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer afgøres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd består af fem personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i ulige år vælges tre personer og i lige år vælges to personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes byråd og administration og øvrige Distriktsråd.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Økonomi

Regnskabsåret for Thorsager Distriktsråd er 1. oktober til 30. september.

Der føres regnskab over alle indtægter og udgifter. Regnskabet afsluttes med en balance. 

 

§ 8 Ophør

Beslutning om ophør af Distriktsråd Thorsager kan besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt for mål i Thorsager lokalområde efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. november 2011.

Opdateret ifølge vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 30. november.

Dirigent
Hans Jørgen Johnsen